Защитена местност “Калимок - Бръшлен”

DSC00337

На територията на Община Тутракан е разположена Защитена местност “Калимок-Бръшлен”. Тя е създадена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Разглежданата територия може да се характеризира като една от 10-те най-представителни територии за страната. Основната консервационна стойност се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания.

Посочената територия се явява местообитание за голям брой редки в национален и европейски мащаб растителни и животински видове и орнитологично важни места. Поради наличното богато биоразнообразие, ЗМ се явява привлекателно място за осъществяване на екотуризъм. Защитена местност Калимок-Бръшлен обхваща площ от около 6000 хектара. Разположена е на територията на Тутраканската низина и включва българските острови по Дунава: Мишка, Малък Бръшлен, Голям Бръшлен, Пясъчник, Безименен, Калимок и Радецки. В защитената местност флората е представена от 109 вида водорасли, 10 вида мъхообразни, 16 вида гъби, над 300 висши растения.Най-голямото богатство са птиците. 

стр.49 и 53Защитена местност Калимок - Бръшлен е привлекателна туристическа дестинация с потенциал за развитие на екологосъобразно и устойчиво земеделие, риболовът и производство на изделия от тръстика. Заради над 242 вида птици, от които 134 гнездящи, блатото до град Тутракан е обявено от Bird Life International за Орнитологично важно място. Най-приоритетни се явяват орнитоложките наблюдения, поради това, че птиците са най-многобройни, атрактивни и лесни за наблюдение. Други видове като къдроглавия пеликан и бялата лопатарка отглеждат тук малките си. За трети, като сивите жерави, местността се явява само междина спирка при тяхната миграция. Наблюдават се и птици, които зимуват тук, като червеногушата гъска, морския орел, гълъба хралупар, малкия нирец и голям брой зеленоглави патици. Наличието на тези птици през зимния период  дава възможност за развитие на екотуризма и през студените месеци на годината. Тук се намира една от най-големите чаплови колонии в България, а също така и едни от последните останали вековни брястове, черни тополи и вардимски дъб в България.